හෙලවදන සින්ඩියට ඔබගේ බ්ලොග් අඩවිය එකතු කිරිම සදහා

ඔබගේ අඩවිය හෙලවදන සින්ඩියට ඇතුලත් කිරිමට පහත ෆොරොමය පුරවා එවන්න( Name) යන ස්ථානයේ ඔබේ අඩවියේ නමද?(Email) යන ස්ථානයේ ඔබගේ ඉමේල් ලිපිනයද? සහ(Message) යන ස්ථානයේ ඔබගේ බ්ලොග් අඩවියේ(url) ලිපිනය ද සදහන් කර එවන්න

අඩ්විය අතුලත් කිරිමෙදි සලකා බලන කරුනු1.අඩවිය තමා සතු විය යුතුය

2.සිංහල අන්තර්ගතයක් සහිත විය යුතුය

3.අසභ්‍ය හෝ අනුන්හට මඩ ගසන ලෙස සැකසු බ්ලොග් අතුලත් නොකේරේ

සැ.ක : පින්තුරයේ ඇති වචන ටික නිවැරදිව සටහන් කරන්න


foxyform.com                                මෙම සැබැදිය ඔබගේ අඩවියටත් යොදන්න<a href="http://helawadhnasindiya.blogspot.com/" target="_blank">
<img src="http://www.freeuploadimages.org/images/kny5yvy6vav42ui2hbdd.jpg" width="125" height="125" border="2" alt="" />
</a>